Automaty a gramatiky

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání
Automaty a gramatiky
Kód předmětu: NTIN071
Přednáší: Roman Barták

Slovníček pojmů

Kvocient

Levý kvocient

 • Levý kvocient L1 podle L2
  • L2 \ L1 = { v | uv ∈ L1 & u ∈ L2 }

Levá derivace

 • Levá derivace L podle w
  • w = {w} \ L

Pravý kvocient

 • Pravý kvocient L1 podle L2
  • L1 / L2 = { u | uv ∈ L1 & v ∈ L2 }

Pravá derivace

 • Pravá derivace L podle w
  • Rw = L / {w}

Kongruence

Nechť X je konečná abeceda, $ \sim $ je relace ekvivalence na X*. Potom:

 • $ \sim $ je pravá kongruence, jestliže $ \forall u,v,w \in X^* $$ u \sim v \Rightarrow uw \sim vw $

Pokud dvě různá slova u,v převedou automat do stejného stavu (=jsou navzájem ekvivalentní (u ~ v)), pak musí patřit do stejné třídy rozkladu. Pokud k těmto dvěma slovům přidáme stejné slovo zprava, pak tato zřetězená slova budou opět patřit do stejné třídy rozkladu (=musí být navzájem ekvivalentní (uw ~ vw)). A toto je právě ta vlastnost definující pravou kongruenci.

Nerodova věta

Nechť L je jazyk nad konečnou abecedou X. Pak platí:

L je rozpoznatelný konečným automatem $ \Leftrightarrow $ existuje pravá kongruence konečného indexu $ \sim $ na množině X*, pro níž platí, že L je sjednocením jistých tříd rozkladu $ X^*/\sim $ .

Důležité tedy je, že pokud je jazyk regulární, pak pro něj musí existovat pravá kongruence, která (což je nejdůležitější) rozkládá všechna slova jazyka do konečně mnoha tříd.

Iterační (pumping) lemma

Pokud je jazyk L regulární, existuje číslo n > 0 tak, že každé slovo z ∈ L, pro které platí |z| ≥ n, lze zapsat ve tvaru z = uvw, kde pro slova u, v a z platí, že |uv| ≤ n, |v| > 0 a uviw ∈ L pro každé i≥0.

Je to trošku jiná formulace než používá Barták, ale je zní lépe vidět platnost pro konečné jazyky: když je jazyk konečný, tak si za n stačí vzít délku nejdelšího slova a pak to pro všechny slova delší než n (tj. žádná) platí taky.

Kleeneova věta

Jazyk je regulární, právě když je rozpoznatelný konečným automatem.

Důkaz se dá indukcí podle počtu hran v nedeterministickém automatu.

Chomského hierarchie a ti další

Zařazení do Chomskeho hierarchie Gramatiky Jazyky Automaty Pravidla
Typu 0 Gramatiky typu 0 Rekurzivně spočetné jazyky Turingův stroj Pravidla v obecné formě (tj. u → v, kde u,v ∈ (VN∪VT)* a u obsahuje alespoň 1 neternimální symbol)
není (není společný název) Rekurzivní jazyky Vždy zastavující Turingův stroj
Typu 1 Kontextové gramatiky Kontextové jazyky Lineárně omezené automaty Pouze pravidla ve tvaru αXβ → αwβ, X ∈ VN; α,β ∈ (VN∪VT)*; w ∈ (VN∪VT)+

Jedinou výjimkou je pravidlo S → λ, potom se ale S nevyskytuje na pravé straně žádného pravidla.

Typu 2 Bezkontextové gramatiky Bezkontextové jazyky (Nedeterministický) Zásobníkový automat Pouze pravidla ve tvaru X → w, X ∈ VN; w ∈ (VN∪VT)*
není Deterministické bezkontextové gramatiky Deterministické bezkontextové jazyky Deterministický zásobníkový automat
Typu 3 Regulární gramatiky Regulární (pravé lineární) jazyky Konečný automat Pouze pravidla ve tvaru X → wY, X → w; X,Y ∈ VN; w ∈ VT*
Chomskeho hierarchie.png
Každá kategorie jazyků nebo gramatik je podmnožinou jazyků nebo gramatik kategorie přímo nad ní,
a jakýkoli automat v každé kategorii má ekvivaletní automat v kategorii přímo nad ním.

"není" znamená že nepatří do Chomskeho hierarchie.
Z originálu: http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Formal_languages_and_grammars

Bezprefixový jazyk

L je bezprefixový, pokud neexistuje slovo u ∈ L takové, že rovněž uw ∈ L, w ∈ X+

Lineární jazyky

Jsou jazyky generované gramatikami s pravidly ve tvaru X->aYb, kde a,b jsou řetězce terminálů a X,Y jsou neterminály. Jsou podmnožinou bezkontextových jazyků, a to vlastní (Dyckův jazyk je bezkontextový, ale není lineární). Viz Lineární gramatiky na wikipedii

(Nedeterministický) Zásobníkový automat

Přijímání koncovým stavem

Skončí když je slovo přečteno a automat je v koncovém stavu.

Přijímání prázdným zásobníkem

Skončí když je slovo přečteno a zásobník je prázdný.

Deterministický zásobníkový automat

Říkáme, že zásobníkový automat M=(Q,X,Y,δ,q0,Z0,F), je deterministický, jestliže platí:

– ∀p∈Q, ∀a∈X∪{λ}, ∀Z∈Y |δ(p,a,Z)|≤1 v kazdem kroku si nemuzeme vybirat

– ∀p∈Q, ∀Z∈Y ( δ(p,λ,Z)≠∅ ⇒ ∀a∈X δ(p,a,Z)=∅ ) definuje ukončení vypoctu

Každý krok výpočtu je přesně určen.