Státnice - Informatika - I4: Diskrétní modely a algoritmy

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Zdroje

Formát: jméno dokumentu, autor, [kód používaný k odkazování]

 • Probabilistic Method, Matoušek, [MatPM]
 • Graph Theory, Diestel, [Diestel]
 • Understanding and Using Linear Programming, Matoušek, [MatLin]
 • Kapitoly z diskrétní matematiky, Matoušek, Nešetřil, [Kapitoly]
 • Kombinatorika a grafy I, Matoušek, Valla, ke stažení, [SkriptaKG]

Kombinatorika a teorie grafů

 • barevnost grafů,
  • Danova přednáška (seženu výpisky)
  • Perfektní grafy (někdo už z nich v historii letěl)
  • Brooks, Vizing.
  • Thomassenova věta o 5-vybíravosti.
  • Zlomkové barvení.
  • Kernely a Galvinova věta o hranové vybíravosti.
  • Grötschova věta (formulace).
  • Gerafy s libovolným diametrem a barevností.
 • regulární grafy,
Dvě varianty, co jsem měl připraveny:
 • Moorovy grafy,
 • Kernel,
 • Turánova věta, grafy;
nebo
 • Regularita, Erdös-Stone, Removal. (To bych si nemyslel že sem patří)
 • souvislost grafů,
  • Ford-Fulkersonova věta, Mengerova věta (souvislost a hranově/vrcholově disj. cesty) [SkriptaKG].
  • Maderova věta -- důkaz (existují alespoň dvě, druhá mluví o existenci topologického minoru v grafu s dostatečně velkým prům. stupněm a někdy se bere v graf. alg.)
  • Souvislost implikuje velký (topologický) minor (přesněji: velká souvislost => velký minimální stupeň a tedy i velký průměrný stupeň => velký (topologický) minor dle Madera).
  • Linkovanost. Souvislost implikuje velkou linkovanost.
 • speciální vlastnosti orientovaných grafů,
  • algoritmus na hledání silně souvislých komponent,
  • hamiltonovské cesty v turnajích, viz MatPM,
  • kernel pro listové obarvení (seznamovou barevnost), viz Diestel,
  • orientovaný graf obsahuje cyklus dělitelný $ k $ (MatPM).
 • algebraické vlastnosti grafů,
  • Kratova přednáška -- vlastní čísla, jejich proplétání, Moorovy grafy.
  • Expandéry, jejich vlastnosti a konstrukce.
  • Alternativně/Navíc: Tuttův polynom, algebraické toky, dualita cyklů a řezů jako prostorů.
 • nekonečná kombinatorika,
  • z KG 1: důkaz Cantorovy-Bernsteinovy věty pomocí nekonečných grafů, Königova věta o nekonečných stromech, věta o kompaktnosti výrokové logiky a její použití na barvení spočetných grafů, spočetná Hallova věta, viz MJova skripta
  • asi také: ultrahomogenní struktury, amalgamace (předmět Vybrané kapitoly z komb. I) (Tohle tam fakt nebude)
  • Diestel, kapitola 8
 • strukturální vlastnosti množinových systémů
  • Sunflower Lemma,
  • Erdös-Ko-Rado (MatPM),
  • Bollobásova věta o systémech disj. množin (Jukna nebo MatPM), Spernerova věta jako důsledek,
  • Dilworth,
  • combinatorial discrepancy (viz MatPM).

Pravděpodobnostní metody a algoritmy

 • kombinatorické počítání
  • Kapitoly (kapitola 3), předmět Komb. poč. (skripta)
  • Základy: inkluze a exkluze, šatnářka, Cayleyho formule
  • čísla Fibonacciho, Catalanova, Bellova, Stirlingova, možná taky Narayanova čísla (zjemnění Catalanových)
  • dále viz vytvořující fce
  • Burnsideovo lemma
 • vytvořující funkce,
  • Kapitoly (kapitola 12), Kombinatorické počítání
  • operace s nimi
  • racionální vytvořující fce: použití na Fib. č. a další, charakterizace rac. VF
  • algebraické vlastnosti moc. řad: okruh $ C[[x]] $, jednotka
  • možná i: exponenciální vytvořující funkce (součin, kompozice, použití na Bellova čísla, tedy počet ekvivalencí)
 • rekurence,
  • řešení lineárních rekurencí (Text od MJe), z komb. poč.: P-rekurence a souvislost s rac. VF, možná i kvazipolynomy
 • základní pravděpodobnostní modely,
  • asi se myslí mj. náhodné grafy G(n, p), případně pravděpodobnostní prostor náhodných permutací
 • linearita střední hodnoty
  • Pravděpodobnostní metoda (MatPM)
   • metoda indikátorů (rozložení veličiny na indikátory) a princip průměru (existuje jeden elementární jev neostře menší než střední hodnota a jeden neostře větší)
    • př. vět: # Hamiltonovských cest v turnaji (existuje turnaj s $ n!/2^{n-1} $ Ham. cestami), maxcut obsahuje alespoň polovinu hran grafu
   • metoda alternace (změny), Markovova nerovnost
    • slabá Turánova věta ($ \alpha(G)\geq n/(2d) $), existence grafu s velkou barevností a velkým obvodem (Erdös)
    • z přednášky (není v MatPM): trochu lepší odhad na Ramseyova čísla, max. min. plocha trojúhelníku (body v jednotkovém čtverci)
 • použití variace
  • TODO: myslí se tím skutečně rozptyl? Jinak by mohlo jít ještě o jiné označení metody alternace ...
  • Pravděpodobnostní metoda (MatPM)
   • rozptyl, kovariance, Čebyševova nerovnost
   • dolní odhad na prostřední binomický koeficient, prahové funkce (na výskyt trojúhelníků, $ K_4 $ či vyvážených grafů), klikovost náhodného grafu, (v MatPM není, ale na přednášce bylo: množiny s různými součty)
 • aplikace na konkrétní příklady
  • asi opět Pravděpodobnostní metoda: použití na odhady Ramseyových čísel, velikosti množinových systémů (Sperner, Erdös-Ko-Rado, Bollobás), barevnosti (hyper)grafů, klikovosti náhodných grafů, ... viz MatPM.
 • asymptotické odhady funkcí
  • O, Theta a Omega notace
  • odhady faktoriálu (dolní a horní odhad, Stirlingova formule), binomických koeficientů (obecně, speciálně prostřední) -- Kapitoly, jen Stirling je ve skriptech Komb. poč.
 • pravděpodobnostní konstrukce a algoritmy
  • přednáška Pravděpodobnostní algoritmy -- zdroje viz stránka přednášky (kniha Randomized algorithms by snad mohla být někde ke stažení)
   • pár algoritmů: QuickSort, MinCut, FastSelect
   • třídy pravděpodobnostnostních algoritmů: RP, co-RP, ZPP, BPP, PP; vzájemné vztahy a vztahy k NP a P
   • TODO: ještě něco? Směrování na hyperkrychli, náhodné procházky, Markovovy řetězce, expandery, Monte Carlo, ...?
  • pravděpodobnostní konstrukce
   • expandery, např. náhodný d-regulární bipartitní graf je s pravděpodobnostní > konst. > 0 expander s hranovou expanzí d/2
   • TODO: nějaké další pravděpodobnostní konstrukce?

TODO: Vypadá to, že třeba Lovászovo Lokální Lemma nebo Černovova nerovnost z pstní metody nejsou potřeba. Ale je tomu tak?

Kombinatorická optimalizace

 • grafové algoritmy
  • Viz příslušný předmět (a skripta k němu) (a také MJův textík http://mj.ucw.cz/vyuka/ads/25-grafy.pdf)
  • např.:
   • nejmenší kostra (třeba Jarník s Fibonacciho haldou)
   • hledání nejkratších cesty
   • toky
   • topologicke trideni
   • rozklad na komponenty silne souvislosti
  • Témata "hodná" magisterské zkoušky (názor):
   • Union-Find (s odhadem složitosti log*)
   • 3 Indové
   • Jarník s Fib. haldou
 • algebraické a aritmetické algoritmy
  • Strassenův alg. na násobení matic (snad stačí zmínit základní myšlenku), viz PDF od MJe
  • Eukleidův alg., prvočísla: Erastothes, Rabin-Miller, RSA -- viz Alg. okolo TeČo od MJe
  • Násobení polynomů, rychlá Fourierova transformace (algoritmus FFT) a její inverze, viz skripta k ADS
  • Detekce perf. párování pomocí determinantů/permanentů:
   • exaktní algoritmus na test, jestli perf. párování v bip. grafu existuje (Miniatura 24 z knihy 33 Miniatures od prof. Matouška)
   • aproximace počtu perf. párování přes permanenty (přednáška Pravděpodobnostní algoritmy, R. Motwani, P. Raghavan: Randomized algorithms -- 11.3)
  • TODO: ještě něco?
 • teorie mnohostěnů
  • Něco z Optimalizačních metod či KVG, např (http://iuuk.mff.cuni.cz/~sgall/vyuka/OPT/ třeba kapitola 3.)
  • Dualita, Farkas lemma?
  • popis pomocí konv. obalu vrcholů a pomocí průniku poloprostorů
  • stěna stěny je stěna
 • problém obchodního cestujícího
  • z Aproximačních a online algoritmů: 2-apx. alg. (přes kostry), 3/2-apx. (Christofides), bez trojúhelníkové nerovnosti nelze aproximovat, (log n)-apx. asymetrického TSP -- viz http://www.designofapproxalgs.com/ kniha The design of appx. algs.]
 • speciální matice
  •  ?? Rozklady matic (LUP dekompozice, SVD a další), adjunkce? Já fakt nevim...
  • PV: Asi hlavně totálně unimodulární (nebo unimodulární), což souvisí s následujícím bodem.
  • pozitivně semidefinitní matice
   • formulace semidefinitního programování + příklad (např. MAXCUT)
   • souvislost s elipsoidovou metodou
   • vlastnosti (z lin. algebry)
   • použití v analýze (stojí za zmínku)
  • Totálně unimodulární (celočíselnost LP), pozitivně semidefinitní?
 • celočíselnost
  • zde se asi myslí celočíselnost LP
   • příklad celočíselného programu, příklad LP, který má celočíselná řešení (totální unimod.), příklad problému, který má LP ale není tot. unimod.
   • ILP jdou řešit polynomiálně v omezené dimenzi
  • Hodí se sem aproximace a neaproximovatelnost?
  • Kdy je celočíselnost poly a kdy je NP-úplná
 • párování a toky v sítích,
  • párování
   • LP formulace (totálně unimodulární pro bip. grafy)
   • polytop párování
   • možná i primálně duální algoritmy
  • toky v sítích
   • Zde prý hlavně multikriteriální toky
   • algoritmy viz. bod grafové algoritmy
 • teorie matroidů,
  • předmět Teorie matroidů do Matroid intersection thm (včetně)
   • různé ekvivalentní def. (nezáv. mn., krce, báze, ranky), příklady (grafový, maticový)
   • dualita (nadrovina, kokrce, ranky v duálu)
   • reprezentace (grafy a maticemi nad nějakým tělesem)
   • hladový algoritmus na matroidu a matroid z hladového algoritmu
   • Matroid intersection thm a rovnost max. párování a min. vrcholového pokrytí pro bip. grafy
  • V ITI sériích vyšla skripta: Daniel Král', Ondřej Pangrác: Introduction to Matroid Theory (bohužel nejsou ke stažení)
 • elipsoidová metoda.