Databázové modely a jazyky/MMDB

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Podobnostní dotazy v multimediálních databázích, metrické indexacní metody. (nové od 2011) (🎓)[editovat | editovat zdroj]

Podobnostní dotazy v multimediálních databázích[editovat | editovat zdroj]

Funkce podobnosti $ δ: U \times U \rightarrow R $ - libovolná fce vracející pro 2 dekriptory z univerza podobnostní skóre

základní dotazy
 • range - vezme se objekt $ Q $ a poloměr dotazu $ r $
 • k-Nearest Neigbour - vybere k nejpodobnějších objektů k dotazu (💡 lze použít i na regresi a klastrování)
Vstup
 • trénovací množina klasifikovaných vzoru $ M $
 • vzor $ v $, který chceme klasifikovat
 • a celé kladné číslo $ k $
Algoritmus
 • v množine $ M $ najdeme množinu $ N $ obsahujíci $ k $ vzoru, ktere jsou k vzoru $ v $ nejbližší ze všech vzorů z $ M $
 • vzoru $ v $ dáme klasifikaci, která je nejčastejší v množine $ N $
 • Reverse kNN - objekt Q a číslo k -> vrátí všechny objekty pro které je Q v kNN
advanced queries
 • Distinct kNN (DkNN) - vrať k nejbližších a disjunktních sousedů
 • skyline - vrať prvky z množiny vyhovující nejlépe dvěma/více atributům
 • aggregation (top-k operator)
SQL
 • nativní SQL - výhody: nemusí se měnit ex.db, nemá restrikce na range dotazy ; nevýhody: pomalé (nejsou indexy, ani optimalizace dotazů), musí se doprogramovat funkcionalita
 • SQL extensions (např. SIREN - rozšiřuje SQL o podobnostní dotazy) - nové db objekty (dat.typy, vzdálenostní fce, indexy), nativní predikáty pro WHERE, operátory - similarity JOIN
Podobnosti (vzdálenosti) v mm.db  
vektorové
 • independent dimensions
 • Lp (Minkowského) vzdálenosti - je třída vekt. vzdáleností uvažujících nezávislé dimenze
MM DB 6250395489241108110.png
 • L1 manhattanska
 • L2 eukleidovská
rychlé $ O(n) $, metrická
 • histogramy
 • vážená eukleidovská vzd. L2
 • kvadratická forma (Quadratic Form Distance)
 • dimenze prostoru se předpokládají korelované (💡 např histogram na homogenní doméně)
 • matice pro histogramy obsahuje korelace mezi reprezentanty barev vyskytujícími se v obrázcích
MM DB 954379289549314657.png
 • složitost výpočtu $ O(n^2) $, metrická
 • Earth Mover Distance
 • řeší se nejmenší přesun masy mezi histogramy (💡 nestačí pouhá korelace dimensí (sloupců))
 • EMD(x,y) = nejmenší množství práce pro přesun masy $ x $ na masu $ y $
 • složitost $ O(2^n) $, metrická

sekvence

 • časové řady
 • DTW Dynamic Time Warping - nemetrická
 • používá se pro měření podobnosti na časových řadách
MM DB 6351594138144169526.png
 • 💡 je výhodná bo představuje robustní zarovnání díky lokálnímu natahování/zkracování (time warp)
 • složitost $ O((m+n)w) $, nemetrická
 • řetězce
 • Editační (edit distance)
 • počítá se nejmenší počet operací nutných ke konverzi jednoho řetezce na druhý
 • operace: insert, delete, replace
 • náročná $ O(mn) $, metrická
 • Hammingova - Editační pouze s replace
 • levná $ O(n) $, metrická
 • LCSS Longest Common SubSequence - hledá se nejdelší společný podřetězec (💡 NE jenom substring)
 • LCSS(ABCD, ACBD) = 3 (either ABD or ACD)
 • náročná $ O(mn) $, nemetrická
 • 💡 je výhodná protože: umožňuje lokální zarovnání (tj. zarovnání pouze podposloupností)

množinové

 • obecné
 • Jaccardova - normovaná velikost průniku
MM DB 2027159719468114462.png
 • Hausdorff distance - podobnost elementů množin využívá ground distance
 • ground distance - vzdálenost dvou vlastností (např: vzdálenost obrysů)
 • HD je pak nejdelší vzdálenost od nejbližšího souseda
MM DB 573347960994207990.png
 • složitost $ O(mn)*O(ground~ dist.) $ (metrická)

Metrické indexování[editovat | editovat zdroj]

metrický model podobnostního vyhledávání[editovat | editovat zdroj]

místo metrické vzdálenosti se používá levnější spodní odhad (lower-bound)

pivoti (pro odhad vzdálenosti)
 • globální - statické indexy (platné po celý život indexu)
 • lokální - dynamické objekty zvolené během indexování (💡 centroidy klusterů)
vnitřní dimense ρ(S,d) = μ^2/2σ^2 (intrinsic dimensionality)
statistický ukazatel odvozený z distribuce vzdáleností v databázi
slouží jako indikátor indexovatelnosti db pod danou metrikou
vysoká vnitřní dimense - data netvoří shluky a tedy jsou špatně strukturovaná, 💡 prokletí dimese
nízká - dobře strukturovaná a tvoří těsné shluky

metrické přístupové metody (Metric Access Methods)[editovat | editovat zdroj]

MAM
MAM
(L)AESA range query: sekvenční průchod vzdálenostní maticí + kontrola výsledku v původním prostoru
(L)AESA range query: sekvenční průchod vzdálenostní maticí + kontrola výsledku v původním prostoru
algoritmy a/nebo datové struktury umožňující rychlé podobnostní hledání v metrickém modelu
💡! nepatří k nim R-strom
Pivotové tabulky[editovat | editovat zdroj]
třída indexů používající mapování dat na prostor pivotů
vzdálenostní matice - vzdálenosti od každého z pivotů
(L)AESA - (Linear) Approximating and Eliminating Search Algorithm
AESA - každý prvek je pivot, rychlé hledání sousedů, pomalá kontrukce tabulky
k prvků jsou pivoti, matice má rozměr O(|S|)
NN query - cyklus vylepšuje kandidáty
+spatial access methods
Stromové indexy[editovat | editovat zdroj]
gh-strom - vyber 2 pivoty (např nejvzdálenější prvky) a rozděl db na dvě partišny nadrovinou podle vzdáleností, rekurzivně pokračuj
 • gh-stromy (Generalized Hyperplane Tree) nadrovinový binární strom (hyperplane = nadrovina)
 • konstrukce - vyber 2 pivoty (např nejvzdálenější prvky) a rozděl db na dvě partišny nadrovinou podle vzdáleností, rekurzivně pokračuj
 • range query - otestuj na překrytí s query obě partišny, rekurzivně pokračuj níž a testuj stejně
příklad pro levou partišnu (podstrom)
 • pokud nejbližší možný objekt v query (vzhledem k O1) je dále než nejvzdálenější možný objekt v query (vzhledem k O6), pak neprojdeme levý podstrom (pokud spodní odhad z O1 je větší než horní odhad z O6)
MM DB 5136080282252636911.png
 • $ δ(Q, O1) - r > δ(Q, O6) + r $
 • 💡 tedy můžeme projít i oba podstromy
 • GNAT (Geometric Near-neighbor Access Tree) rozšíření na n-pivotů + tabulka vzdáleností
 • range query - příklad pro podstrom O5:
 • pokud nejbližší možný objekt v query (vzhledem k O5) je dále než nejvzdálenější možný objekt v query (vzhledem k alespoň jedné partišně O1, O3, O4), pak neprojdeme podstrom
MM DB 4281588065894422188.png
 • (P)M-tree - inspirován R-stromem (vyvážený, regiony jsou ale kruhové, data jsou v kořenech (stránky na disku), vnitřní uzly jsou routing entries se středy kruhových regionů a poloměrem)
PM-tree - obohacuje M-tree o p globálních pivotů
 • využívá hierarchické hnízdění metrických regionů a je vyvážený
MM DB 2115865289095682470.png
 • range query - traverzování překrývajícími se regiony (podstromy)
 • PM-tree - obohacuje M-tree o p globálních pivotů
 • každý kruhový region je redukován p kružnicemi se středy v pivotech
 • čímž zmenšuje regiony a tedy zlepšuje filtrování
Hashed indexes[editovat | editovat zdroj]
 • D-Index
D-Index - hashované regiony jsou organizované do přihrádek na disku
 • hashovaný index, základem jsou prstence
 • parametr 2ró je tloušťka prstence
 • parametr dm je median vzdálenosti od pivotu k jeho objektům
 • hashovaci fce bps vrací
 • 2 pokud je součástí prstence
 • 1 vně prstence (💡 tzn. není v prstenci)
 • 0 uvnitř prstence (💡 tzn. není v prstenci)
 • ruzne $ bps $ fukce se kombinují do řetězců hash kódu
 • pokud hashovací kód obsahuje 2 patří do exkluzní množiny
 • rekurzivně se zahashují znovu dokud se exkluzní množiny dostatečně nezmenší
 • struktura
 • hashované regiony jsou organizované do přihrádek na disku - parametry bps funkce se těžce určují
 • přehashování exkluzní množiny definuje další level D-indexu
další zdroje