Státnice I3: Základy obecné lingvistiky

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Tato otázka je vypracována na základě handoutů z předmětu Úvod do obecné lingvistiky Prof. Panevové ze ZS 2008/9 --Rajjo 13:52, 24 Aug 2010 (CEST)

Typologie jazyků

 • typ jazyka - souhrn rysů, které se navzájem podmiňují a dávají mluvnici (gramatice) určitý ráz (Skalička)
 • současná strukturní typologie je založena převážně na morfologii
 • deklinace je výkladní skříňí typologie (Sgall)
 • pozn.: typy jazyků jsou umělé - každý jazyk se od svého typu odlišuje
  • žádný jazyk není čistý typ, jazyky jsou popsány pomocí souborů rysů - převažující rysy

Historie

 • August Schleicher
 • Wilhelm von Humboldt
  • jazyk má vnitřní formu (v hlavě člověka) a vnější formu (používání jayzkových prostředků)
  • jazyk je tvořivá síla - pozorujeme pouze výsledek
 • Georg von der Gabelentz
  • zakladatel typologie
  • jazyky se vyvíjejí ve šroubovici - spirále
   • izolace $ \rightarrow $ aglutinace $ \rightarrow $ flexe $ \rightarrow $ izolace (vyšší typ)
   • s každým vývojovým cyklem se dostanou o úroveň výš
 • Vladimír Skalička
  • strukturní (morfologická) typologie
  • morfém - skládá se z elementárních jednotek: séma
matka:  matk - a
      /   \
    kořen  koncovka
     |    | | |
    1 séma   N sg f - 3 sémata

Dělení jazyků

 • starší dělení: analytické a syntetické

Skaličkovo dělění

 1. izolační (analytické)
  • angličnina, francouzština, ...
  • hlavní rys: obsahují pomocná slova
  • další rysy: skloňování, časování, množství pomocných slov (nutnost podmětu ve větě - Il pleut. (fr.), It is raining. (angl.) - Prší
 2. aglutinační
  • maďarština, turečtina, finština, gruzínština, baskitština
  • hlavní rys: obsahují afixy (prefix nebo sufix - předponu nebo příponu)
   • každé séma je vyjádřeno vlastním morfémem vs. dom-ům v češtine - ům vyjadřuje 2 sémata najednou: plurál a dativ
  • vokalická harmonie - Praga-ban (v Praze) vs Becs-ben (ve Vídni) - ban se mění v ben kvůli samohlásce v kořenu slova
  turečtina dům:      Sg.     Pl.
            Nom.  ev      ev-ler
            Gen.  ev-in    ev-ler-in
            Dat.  ev-e     ev-ler-e
            Akuz. ev-i     ev-ler-i
            Lok.  ev-de    ev-ler-de
            Instr ev-den    ev-ler-den
  
 3. flexivní (ohýbací)
  • latina, staré indoevropské jayzky, slovanské jayzky
  • pravidlo jedné koncovky - kumulace funkcí (viz příklad matk-a: a kumuluje 3 sémata)
 4. polysyntetický
  • čínština, vietnamština, některé rysy má i němčina
  • skládání slov - např. Haupt-bahn-hof (něm.)
  • gramatické významy jsou vyjadřovány lexikálními prostředky
   • např. zvláštní slova používaná při vyjadřování počtu věcí v čínštině: tři knihy -> tři svazek kniha (čín.)
 5. introflexivní
  • semitské, čadské, berberské jazyky
  • změna hlásek uvnitř slova, typicky kmen je určen souhláskami a gramatické informace samohláskami
  • arabština: k-t-b: kitab(un) - kutub(un) (kniha - knihy)
   • proměňují se samohlásky, souhlásky beze změny
  • němčina: trinken - tränken, čeština: hoch - hoši
Příklady jednotlivých rysů
 • izolace
  • čeština, ruština: budoucí čas nedokonavých sloves
  • ruština: stupňování adjektiv - bolee važnyj, najbolee važnyj
 • aglutinace
  • čeština: nej-vážn-ějš-í
 • introflexe
  • němčina: Vater - Väter
  • angličtina: tooth - teeth
  • čeština: doktor - doktoři, nízký - nižší
 • polysyntéze
  • němčina: složená slova

Další typy dělění jazyků

 • syntaktická typologie
 1. nominativní vs ergativní jazyk
  • ergativní jazyk
   • kavkazské jazyky, kamčatské jazyky, baskitština
   • existence zvláštního pádu pro podmět tranzitivního slovesa = ergativ
  Muž postavil dům - ergativ
  Muž přichází - nominativ
  
 2. slovosled
  • SVO, SOV, VSO jazyky
   • pravděpodobnostní pozorování, které zkoumal již Jakobson ve 20. letech
   • SVO - germánské, románské, slovanské jazyky
   • SOV - turečtina, japonština, baskitština
   • VSO - hebrejština, welština
  • implikatury (implikační zákony) - Jakobson
   • má-li jazyk volný slovosled, má pádové koncovky
   • má-li jayzk pevný slovosled, má hodně pomocných slov

Jazykové univerzálie

 • významy termínu typologie:
  1. univerzálie - kde se bere univerzálnost jazyka?
  2. clusters of properties - svazky společných rysů
  3. klasifikace
  • bod 1 a 2 spolu úzce souvisí
 • "absolutní" univerzálie
  • 2 třídy fonémů (hlásek) - vokály, konsonanty
 • jazykové univerzálie
  • racionalismus (Descartes)
   • karteziánská lingvistika - vrozené ideje
   • vrozený mechanismus u dítěte pro produkování vět -- navazuje generativní gramatika Chomského
  • sensualismus (Locke) - člověk je při zrození nepopsaný list papíru - tabula rasa
   • nic není v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech

Hláskosloví

 • lingvistika se do 50. let 20. století většinou zabývala hlavně hláskoslovím
 • nové směry v lingvistice se začaly zabývat i syntaxí a sémantikou (lingvistickou či formální)

Fonetika

Hellwagův trojúhelník znázorňuje, jakým způsobem jsou samohlásky vyslovovány
 • experimentální věda, která zkoumá, jak jsou tvořeny hlásky
 • už ve staré Indii a klasickém Řecku (recitace, hudba); Jan Hus - výslovnost y a i
 • přístroje na zkoumání zvuku: laryngoskop, rentgen, sonograf, magnetofon
 • rozdělení hlásek
  • samohlásky (vokály)
   • přední, střední, zadní; vysoké, středové, nízké; zaokrouhlené (viz Hellwagův trojúhelník)
   • ústní/nosové, krátké/dlouhé
  • souhlásky (konsonanty)
   • mohou být charakterizovány pomocí šumů
   • metody zkoumání šumů:
    1. akustické - zkoumání šíření akustických vln (poslech, fonogram, sonogram, spektrogram);
    2. auditivní - sluchový dojem: explozívy, frikativy, sonory
    3. artikulační
     1. způsob tvoření - podle existence překážky, která je v cestě výdechového proudu
     2. místo tvoření

Fonologie

 • zkoumá funkci jazykových hlásek
 • foném - komplexní jednotka, která se skládá z distinktivních rysů
  • ř: dři (znělé) vs. tři (neznělé) - jeden foném s různými distinktivními rysy
  • čeština: 35 fonémů, z toho 10 samohláskových (Černý)
  • varianty 1 fonému v koncové pozici před rázem: snob x snop, Srb x srp
 • slabika
  • základní (přirozená) jednotka
  • segmentace slov na slabiky: proud-it x pro-ud-it
 • suprasegmentální rysy: melodie, intonace, přízvuk, mluvní akt
 • asimilace znělosti: progresivní (shoda jako [schoda]), regresivní ([zhoda, zběr], v češtině typická)

Morfologie

 • užší význam: teorie o tvoření tvarů
 • širší význam: zabývá se odvozováním (nových) slov (ve flexivních a aglutinačních jazycích)
 • morfologické kategorie jsou univerzální - jazyky se liší jejich repertoárem, počtem jejich členů
 • morfém
  1. lexikální - kmen slova matka
  2. gramatický - realizace pomocí morfu -ou ve slově matkou - obsahuje 3 sémata
 • alomorf - morfonologické podoby kmene: matk/matek/matc/matč
 • slovní druhy - kritéria třídění: mofologická, syntaktická, sémantická
  • podstatné jméno (substantivum) - sémata: pád (různý počet pádů - arabština 3, maďarština 17, čeština 7), číslo (jednotné, množné, duál, triál, lexikální vyjádření čísla - čínština), rod
   • determinace - jazyky se členy (určité - neurčité)
  • sloveso (verbum)
   • gramatické kategorie:
    • osoba (1.,2.,3., inkluziv, exkluziv, plurál zdvořilostní: vykání, onikání, onkání), číslo, čas (absolutní, relativní), způsob (postoj mluvčího), rod slovesný (aktívum, pasívum, reflexívum), vid (perfektivní - dokonavý, imperfektivní - nedokonavý, iterativní)
   • nejasná hranice meyi tvaroslovím a slovotvorbou pro určité slovesné tvary: slovesná substantiva, gerundium, přechodník, participia, sloveská adjektiva
  • adjektiva - sémata: rod, číslo, pád
  • zájmena - deixe (tento stůl), anafora (odkaz na předcházející jméno), katafora (odkaz na následující jméno)
  • číslovky - druhy: základní, řadové, souborové, násobné, neurčité,...
  • příslovce - nejsou neohebná, protože je můžeme stupňovat
  • citoslovce
 • autosémantická (významová) vs. synsémantická (pomocná - spojky, předložky, členy, částice) slova

Strukturní lingvistika

 • heslo (strukturalismus) na Wikipedii
 • navazuje na mladogramatickou školu (taky Lipská škola, mnoho historických gramatik indoevropských jazyků, asociativní psychologie, fyziologické změny mezi jazyky - hláskový zákon)
  • H. Paul, H. Osthoff, B. Delbrück, A Leskien, H. Bopp, J. Grimm, K. Brugmann
 • Ženevská škola - Ferdinand de Saussure
  • předchůdci: H. Schuchard - historie slov a věcí, K. Vossler - jazyk - nástroj ducha, kazaňská škola - foném proti pojmu hláska, moskevská škola - zavedení pojmu gramatická kategorie
 • hlavní rysy:
  1. vidět systém a systémové souvislosti
  2. synchronní pohled na jazyk
  3. formalizace popisu jazyka (metod popisu)
 • roviny jazyka: langue (jazyk) - parole (mluva) - langage (řeč)
 • sémiologie - relativní arbitrárnost znaku
označující - označované - hodnota
signifiant - signifié - valeur

Strukturní školy

Americká strukturální škola

 • deskriptivní - úkol fakta registrovat, klasifikovat a popsat - ne kauzální souvislosti
 • L. Bloomfield, C. Hockett, Z. Harris
 • jazyk (gramatika) má 3 hlavní systémy: fonologický, morfologický a jejich spojení mor(fo)fonologický
 • zkoumání jevů pomocí distribuce, komplementární distribuce a souvýskytu (co-occurrence)
 • endocentrické konstrukce vs. exocentrické konstrukce
 • syntax - bezprostřední složky, později frázová gramatika (Chomsky)

Kodaňská strukturní škola

 • Louis Hjelmslev
 • glosématika - glossém: základní jednotka jazyka
 • jazyk - síť abstraktních vztahů, deduktivní systém předpokladů a z nich vyvoditelných teorémů; lingvistická algebra
 • sémiotika:
  1. vztah znaku k jiným znakům
  2. vztah znaku k tomu, co označuje
  3. reakce interpertátora (mluvčího, posluchače) na znaky
 • funkce - je základem analýzy jazyka
  • konstanta: funktiv, jehož přítomnost je nutná, aby se realizovala funkce
  • proměnná: funktiv, jehož přítomnost není nutná
  • změna v plánu výrazu vyvolá změnu v plánu obsahu
  • základní vztahy: determinace (a $ \rightarrow $ b - např. adjektivum předpokládá substantivum), interdependance (a $ \leftrightarrow $ b - V $ \leftrightarrow $ Obj), konstelace (a V b - vzájemně se nepředpokládají)
 • místo pojmů označující a označované používá výrazy plán výrazu a plán obsahu

Pražská lingvistická škola

Tato část je neúplná a potřebuje rozšířit. Nějak oddělit, ať se to tolik nekryje s FGD
Roviny jazykového popisu FGD (Funkční generativní popis): základní jednotky rovin jsou značeny žlutě a složené červeně
 • Pražský lingvistický kroužek (PLK)
 • hlavní rysy PLK:
  1. funkcionalismus - různé použití pojmu funkce (ve smyslu "účel", tj. teleologicky)
   1. přechod od komunikativních (společných dorozumívacích) potřeb k jejich jazykovému vyjádření
   2. externí funkce jazyka - pragmatika; triáda Darstellung, Ausdruck, Appell (K. Bühler)
   3. funkce jednotlivých jazykových prostředků ( funkce skládání a reprezentace - vztah formy a funkce -- asymetrický dualismus) - interní jazyková funkce
   4. funkční větná perspektiva - aktuální větné členění (členění na téma/základ/topic a ráma/jádro/focus)
   5. funkční výklad jazykového vývoje - analogie, rovnováha jazykového systému
  2. funkční onomatologie a syntax (pojmenování a usouvztažnění) - Vilém Mathesius
  3. pojem funkční styl (jazykový styl) - sdělovací, administrativní, publicistický, odborný, umělecký... (Havránek); synonymie mezi slovy různých stylů: kůň - oř, hrob - rov
  4. roviny jazykového popisu - vztah skládání (přechod od menší jednotky k větší v rámci jedné roviny; zde značíme $ \rightarrow $), vztah reprezentace (vztah formy a funkce - jsou to dvě stránky znaku, přechod mezi rovinami; zde značíme $ \Rightarrow $)
   • fonologická: distinktivní rys $ \rightarrow $ foném; foném $ \Rightarrow $ morfoném
   • morfofonologická: morfoném $ \rightarrow $ morf; morf $ \Rightarrow $ morfém
   • morfologická: séma $ \rightarrow $ morfém, séma $ \rightarrow $ formém; formém $ \Rightarrow $ tagmém
   • rovina větných členů: větný člen (tagmém) $ \rightarrow $ věta; tagmém $ \Rightarrow $ sémantém
   • tektogramatická rovina: sémantém $ \rightarrow $ propozice;
  5. fonologie, morfologie - systém binárních opozic (pojmy příznakový/nepříznakový, primární/sekundární)
  6. pragmatika (dopad jazyka na mluvčího) - Jakobson: obecný význam, shiftery (já, dnes, zítra)
  7. popis ruského pádového systému pomocí binárních opozic (Jakobson)

Přínos strukturalismu (vzhledem k předchozím školám)

 1. vidí v jazyce systém, strukturu se svébytnými systémovými vztahy
 2. důraz na synchronii; i diachronii vykládá strukturně a systémově
 3. jazyk je znakový (sémiotický, sémiologický) systém - spojení označujícího a označovaného pomocí hodnoty
 4. jazyk je čistá forma (arbitrárnost znaků)
 5. rozlišení jazyka a mluvy - dohromady tvoří řeč
 6. jazyk je systém v pohybu

Poznámky