Státnice I3: Vyhledávání a extrakce informací

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Velkou část otázky pokrývá předmět Dokumentografické informační systémy Michala Kopeckého -- rajjo 17:37, 29 Aug 2010 (CEST)

Informační systémy

 • Faktografické vs. dokumentografické
 • Zpřístupnění vs. dodání dokumentu
 • Indexace nutná -- termy
  • řízená, neřízená
  • tezaury
 • Kritérium predikce + maxima
 • Precision, recall

Vyhledávání v textu

 • Triviální algoritmus
 • Knuth-Morris-Pratt
 • Aho-Corrasicková

Boolské informační systémy

 • Dokument reprezentován množinou termů, které ho vystihují
 • Dotazy: AND, OR, NOT, wildcards, víceslovné, proximitní omezení, tezaurus, lemmatizace
 • Invertovaný indexový soubor (org. po termech)
 • Uspořádání výsledků (DNF, počet splněných konjunkcí)
 • Zpětná vazba

Vektorové informační systémy

 • Každý z $ n $ dokument reprezentování $ m $-složkovým vektorem vah důležitostí termů ($ \in [0,1] $)
 • Indexový soubor je matice vah $ m\times n $
 • Dotaz je taky vektor, vyhodnocení a řazení pomocí:
  • základní $ Sim(\vec{w}_i,\vec{q}) = \sum_{k=1}^n w_{i,k}q_k $
  • vylepšení na délku vektorů (počet nenulových $ w_k $) -- dělení $ \sum w_i + \sum q $, $ \sum w_i + \sum q - 2 \sum wq $ nebo $ \sqrt{\sum w_i^2 \cdot \sum q^2} $
  • jiné -- normalizace na jednotkovou délku vektorů
 • Nerozlišuje se disjunkce a konjunkce
 • Negace = přidání záporných vah do dotazů
 • Indexace podle term frequency -- $ TF_{i,j} = \frac{t_j}{\sum_{i=1}^m t_i} $ (podíl počtu výskytů daného termu v dokumentu z celk. počtu termů v něm)
  • Normalizovaná $ NTF = \frac{1}{2} + \frac{TF}{2 \max(TF)} $ (do $ \{0\} \cup [1/2,1] $).
  • Inverzní $ ITF_j = \log(n/k) $, pokud se term $ j $ vyskytuje v $ k $ dokumentech z $ n $.
 • Výpočet vah $ w = \frac{NTF\cdot ITF}{Z} $ ($ Z $ je normalizace)
 • Matice podobnosti termů -- závislost a zastupitelnost termů

Induktivní systémy

 • Dvouvrstvá neuronová síť se zpětnou aplikací vah (1. vrstva - termy, 2. - dokumenty)
 • Laterální inhibice -- zabránění nárůstu vah

Signaturové systémy

 • Uložení na pomalých médiích -- předstupeň k lepší metodě
 • Každý dokument i search term má signaturu, která funguje jako maska (pokud je bitový and signatury dokumentu a termu nenulový, je dokument možná relevantní a použije se k detailnímu hledání)
 • Přiřazení signatury -- každý term: jedna jednička na nějakém místě / hashovací funkce
  • Zabránění příliš mnoha jedničkám v signaturách dokumentů -- rozdělení na bloky (pevné délky nebo pevného počtu jedniček v signatuře)
 • Wildcardy obecně nejsou možné, jen s monotónními signaturami

Rozšířená boolská logika

 • Reprezentace stejná jako vektorový model
 • Dotazy stejné jako s boolskou logikou, ale s váhami (pokud nejsou uvedeny, bere se 1)
 • OR -- vzdálenost od nulového dokumentu $ DF = (0,\dots,0) $ jako $ \sqrt[p]{\frac{q_a^p w_{i,a}^p + q_b^p w_{i,b}^p}{q_a + q_b}} $ (kde $ q_a,q_b $ jsou váhy dotazu)
 • AND -- vzdál. od jednotkového dokumentu jako <maht>1 - \sqrt[p]{\frac{q_a^p(1-w_{i,a})^p + q_b^p(1-w_{i,b})^p}{q_a + q_b}}</math>
 • Pro $ p = 1 $ je to vlastně vektorový model, pro $ p\to\infty $ se blíží k boolskému

Rozlišovací hodnoty termů v indexu

 • Informace o tom, jak dobře termy rozlišují dokumenty -- co se stane, když nějaký z nich vyhodíme
 • Rozlišovací hodnota $ DV_k = Q^{(k)} - Q $, kde $ Q = \frac{\sum_{i=1}^n Sim(d_i,C)}{n} $ je průměrná podobnost dokumentů s centroidem ("průměrným dokumentem" $ C = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n} $) a $ Q^{(k)} $ je totéž, odstraníme-li $ k $-tý dokument.
 • Je možné použít jako $ IFT $, má lepší vlastnosti než ten logaritmus (viz výše)

Přibližné hledání

 • Detekce chyb, nalezení blízkých termů ve slovníku:
  • Počet společných digramů
  • Hammingova míra (počet operací replace při doplnění slova znakem $ \lambda $ na stejnou délku)
  • Levenshteinova míra (počet operací replace, insert nebo delete)
 • Lze použít konečné automaty