SWI015 Příklady

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Příklady k předmětu Unix[editovat | editovat zdroj]

Simulace činnosti shellu[editovat | editovat zdroj]

Zadání[editovat | editovat zdroj]

Napište program, který simuluje činnost shellu při interpretaci skriptu

for F in "$@"; do /usr/bin/grep '^#' "$F"; done 2>/dev/null | less

Řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Především je potřeba si uvědomit, co všechno dělá shell, to samé by měl dělat i program.
 • Dále je potřeba pochytat všechny konce roury, včetně těch, co duplikuje fork(), jinak roura prostě nechodí dobře.
 • Nezapomeňte ukončit seznam parametrů funkcí execl() a execlp() hodnotou NULL, abyste se vyhnuli odpoledni zoufalého ladění, které zastihlo mě při psaní zápočťáku.
 • (Pokud nevznikla chyba při editaci na wiki, tak by to mělo chodit.)
#include <unistd.h>	/* fork(), pipe(), dup2(), close(), exec*, ...*/
#include <sys/wait.h>	/* wait()    */
#include <sys/types.h>	/* pid_t     */
#include <stdlib.h> 	/* exit()    */
#include <fcntl.h>	/* O_WRONLY, ... */

void test_rval(int rval, char* msg);
 
/*** main ***/
int main(int argc, char *argv[])
{

	int pipe_fd[2]; /* pipe descriptors */
	pid_t pid;   /* child PID    */
	int status;   /* wait status   */
	int null_fd;  /* fd of /dev/null */
	
	int i, rval;

	rval = pipe(pipe_fd);    /* init pipe */
	test_rval(rval, "pipe()");
	
	pid = fork();        /* split to: for | less */
	test_rval(pid, "fork(1)"); /* leaving out the rest of the tests to be brief */
	
	if( pid == 0 )
	{ /* child */
		close(pipe_fd[0]); /* duplicated by fork */
		
		for(i = 1; i < argc; i++) /* call grep for each parameter */
		{
			pid = fork(); /* fork again to call grep */
		
			if( pid == 0 )
			{ /* grand-child */	
				/* redirect stderr to /dev/null - we could do it for our parent at once,
				 * but it would require another pipe to feed the parent
				 */
				null_fd = open("/dev/null", O_WRONLY);
				dup2(null_fd, 2);
				close(null_fd);
 				
				dup2(pipe_fd[1], 1); /* redirect output to the pipe */
				close(pipe_fd[1]);
				
				/* call grep - remember that "'^#'" would search for '^#' including quotes */
				execl("/usr/bin/grep", "grep", "^#", argv[i], NULL);
				test_rval(-1, "exec(grep)");
			}
			else
			{ /* parent (and also child of grand parent)*/
				wait(&status); /*wait for grep to finish*/
			}
		} /* /for */
		
		close(pipe_fd[1]);
	}
	else
	{ /* parent - execute less */
		close(pipe_fd[1]);  /* duplicated by fork */ 
		dup2(pipe_fd[0], 0); /* stdin from pipe */
		close(pipe_fd[0]);
		
		execlp("less", "less", NULL); /* run less */
		test_rval(-1, "execlp(less)"); /* should not be reached on success call */
	}

    return EXIT_SUCCESS;
} /* /main */

void test_rval(int rval, char* msg)
{
	if( rval == -1 )
	{
		perror(msg);
		exit(EXIT_FAILURE);
	}
}
/* end */

Udržování konstantního počtu threadů[editovat | editovat zdroj]

Zadání[editovat | editovat zdroj]

Napište aplikaci, která bude stále udržovat konstantní počet threadů. Thread vznikne a uspí se na náhodnou dobu. Potom zase umře. Důraz se klade na synchronizační primitiva.

Řešení[editovat | editovat zdroj]

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <getopt.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/types.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>

static struct option longopts[] = {
  { "count", required_argument, NULL, 'c' },
  { NULL, 0, NULL, 0 }
};

#define MAX 10
 
pthread_mutex_t mutex_stop = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t cond_stop = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
int thread_stop_number = -1;
 
int random_number = 0; 
 
int rnd()
{
  int cislo = rand();
  while (cislo > MAX)
    cislo = cislo % MAX;
    
  return cislo;
}

void * thread(void * x)
{
  int time = rnd();
  int thr_id = (int) x; 

  int work=1;

  
  printf("thread %d started\n", thr_id);
  sleep(time);

  // inform main
  while(work){
    pthread_mutex_lock(&mutex_stop);
    if(thr_id!=-1){
      pthread_mutex_unlock(&mutex_stop);
      continue;
    }
    work=0;
  }
  thread_stop_number = thr_id;
  pthread_cond_signal(&cond_stop);
  pthread_mutex_unlock(&mutex_stop);
  
  printf("thread %d: after %d second(s) ended\n", thr_id, time);
  return NULL;
}

void start(int i)
{
  pthread_t newthr;
  pthread_create(&newthr, NULL, thread, (void *) i);
  pthread_detach(newthr);
  return;
}

void * runner()
{
  pthread_mutex_lock(&mutex_stop);
  while(1)
  {
    pthread_mutex_lock(&mutex_stop);
    while(thread_stop_number == -1)
      pthread_cond_wait(&cond_stop,&mutex_stop);
    // start new thread
    start(thread_stop_number);
    // set data
    thread_stop_number = -1;
    pthread_mutex_unlock(&mutex_stop);
  }
  pthread_mutex_unlock(&mutex_stop);
  return NULL;
}

void * starter(void * arg)
{
  // start all threads at the beginning
  int count = (int) arg;
  int i;
  for(i = 0; i < count; i++)
    start(i);
  
  return NULL;
}

int main(int argc, char **argv)
{
  // read options
  int count = 10;

  char ch;
  while ((ch = getopt_long(argc, argv, "c:", longopts, NULL)) != -1)
    switch(ch) {
    case 'c':
      count = atoi(optarg);
      break;
    case 'd':
      break;
    default:
      puts("test\n");
      return(1);
  } 
  argc -= optind;
  argv += optind;
  
  pthread_t thr;
  pthread_t sthr;

  pthread_create(&thr, NULL, runner, NULL);
  pthread_create(&sthr, NULL, starter, (void *) count);
  
  pthread_join(thr, NULL);
  return 0;
}

Makefile:

EXECUTABLE = thread
SOURCES = moje.c
OBJECTS = $(SOURCES:.c=.o)
CC = gcc
CFLAGS = -c -Wall -o
LDFLAGS = -lpthread -o
all: $(EXECUTABLE)

clean:
  rm *.o $(EXECUTABLE)

$(EXECUTABLE): $(OBJECTS)
  $(CC) $(LDFLAGS) $@ $^
$(OBJECTS): $(SOURCES)

Bariéra pro vlákna[editovat | editovat zdroj]

Zadání[editovat | editovat zdroj]

Napište barieru pro vlákna. V aplikaci vznikne několik vláken, ta se uspí na náhodnou dobu, a po probuzení dojedou k bariéře, kde na sebe počkají. Využijte podmínkové proměnné, aktivní čekání není přípustné.

Řešení[editovat | editovat zdroj]

#include <pthread.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#define NTHREADS 5

typedef struct {
 pthread_mutex_t *lock;
 pthread_cond_t *cv;
 int *ndone;
 int id;
} TStruct;

void* barrier(void *arg)
{
 TStruct *ts;
 int i;

 ts = (TStruct *) arg;
 // do something usefull here 
 {
  sleep((int)(( ((float) random())/RAND_MAX)*10 ));
 }

 printf("Thread %d -- waiting for barrier\n", ts->id);
 pthread_mutex_lock(ts->lock);
 printf("mutex %d locked by thread id: %d\n",(int) ts->lock , ts->id);
 *ts->ndone = *ts->ndone + 1;
 while (*ts->ndone < NTHREADS) {
   //printf("thread %d is waiting...: \n", ts->id);
   pthread_cond_wait(ts->cv, ts->lock);
 }
 //
 {
  for (i = 1; i < NTHREADS; i++) pthread_cond_signal(ts->cv);
 }
 printf("mutex unlocked by thread id: %d\n", ts->id);
 pthread_mutex_unlock(ts->lock);
  
 printf("Thread %d -- after barrier\n", ts->id);
 return NULL;
}

int main()
{
 TStruct ts[NTHREADS];
 pthread_t tids[NTHREADS];
 int i, ndone;
 pthread_mutex_t lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
 pthread_cond_t cv;
 void *retval;

 pthread_mutex_init(&lock, NULL);
 pthread_cond_init(&cv, NULL);
 ndone = 0; 

 for (i = 0; i < NTHREADS; i++) {
  ts[i].lock = &lock;
  ts[i].cv = &cv;
  ts[i].ndone = &ndone;
  ts[i].id = i;
 }

 for (i = 0; i < NTHREADS; i++) {
  pthread_create(tids+i, NULL, barrier, ts+i);
 }

 for (i = 0; i < NTHREADS; i++) {
  pthread_join(tids[i], &retval);
 }
 
 pthread_mutex_destroy(&lock);
 pthread_cond_destroy(&cv);
 printf("done\n");
return 0;
}