Základy kvantové teorie pevných látek se zaměřením na elektronovou strukturu a dynamiku elementárních excitací

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Státnice - Fyzika NMgr: Seznam okruhů#2. Kvantová teorie molekul a pevných látek

Začněme slovy "Mám materiál s pásovou strukturou". Není třeba příliš rozebírat, proč a jak pásy vznikají, stačí zmínit, že je to důsledek mnohačásticové interakce elektronů mezi sebou.

Přímý a reciproký prostor[editovat | editovat zdroj]

Přímý prostor značíváme x-prostor nebo též r-prostor. Reciproký pak k-prostor.

Translační vektor (v r-prostoru): lze jej vyjádřit jako lineární kombinaci bázových translačních vektorů.

Reciproké bázové vektory lze definovat např.: bi0 aj x ak, kde $ \Omega $ 0 = objem primitivní buňky = a1∙a2×a3 a indexy j a k nabývají následujících hodnot:

  1. pro i=1 je j=2 a k=3
  2. pro i=2 je j=3 a k=1
  3. pro i=3 je j=1 a k=2

Takto zadefinované bi splňují

  1. bi∙aj∈Z
  2.  ???bg∙an=gnnjbi∙aj

Protože potenciál v krystalu je translačně symetrický (V(r+a)n=V(r)), lze jej rozložit do Fourierovy řady V(r)=Σb∈"3D"Vbe-2πi b∙r, kde Vb=∫ΩV(r)e2πi b∙rd3r; Ω = objem krystalu.

Označení bodů[editovat | editovat zdroj]

http://www.theochem.unito.it/crystal_tuto/mssc2008_cd/tutorials/barebone/gamma_c_f.jpg

Blochova věta a Blochovy funkce[editovat | editovat zdroj]

Říká, že v periodickém krystalu jsou vhodnými vlnovými funkcemi pro popis stavu elektronu Blochovy funkce:

Periodický krystal => Ψ_k,n(r) = ei k∙r uk,n(r), kde u(r) je rychle oscilující část. k je vlnový vektor elektronu a n pásový index. u je translačně symetrická: U(r+ai)=u(r) pro každý bázový vektor ai.

Do nečasové SR dosadíme tuto Blochovu funkci, zleva vynásobíme faktorem e-ik*r a přeintegrujeme přes celý prostor, čímž získáme PDR pro u(r). Na její levé straně je výraz [E(k)-ℏ2k2/2m0]uk(r).

Wannierovy funkce[editovat | editovat zdroj]

Brillouinova zóna (BZ)[editovat | editovat zdroj]

Pokud k zmenšujeme o bj na nejmenší možnou velikost, dostaneme k'=k-bj. Označíme uk(r)=e2πibj*ruk'(r). Tímto postupem je možné rychle oscilující část komplexní exponenciely stojící před u v definici Blochovy funkce zahrnout do funkce u. Pokud již k nelze tímto způsobem zmenšit, říkáme, že tento vlnový vektor leží v první Brillouinově zóně. Její hranice tedy je |r∙bi|<π. Objem první BZ = (2π)3 b1∙ b2×b3=(2π)30.

Pokud dále požadujem platnost Born-Karnánových okrajových podmínek (tj. Ψ(r+Gjaj)=Ψ(r), kde Gjaj je velikost celého krystalu), pak obdržíme k∙aj=2π/Gj gj, tedy, že k je kvantováno.


Vodivostní a valenční pás; elektrony a díry[editovat | editovat zdroj]

Pásová struktura => existují valenční (poslední obsazený při T = 0 K) a vodivostní (první neobsazený při T = 0 K) pás. Plně obsazení ani zcela prázdný pás nemohou přispívat k elektrické vodivosti. Mezi nimi je zakázaný pás. I vodivostní pás je někde nahoře zakončen, ale toto zakončení bývá tak vysoko, že nás téměř nikdy nezajímá. Fermiho energie odděluje stavy obsazené od neobsazených při T = 0 K => při absolutní nule je polovodič úplně nevodivý (má nekonečně velký elektrický odpor). Polovodič: ↑T=>↓R. Kov: naopak.

Díra: má zápornou efektivní hmotnost. Je nositelem kladného proudu. Elektron padá na dno vodivostního pásu; díra bublá na vrcholek valenčního pásu.

Ve chvíli, kdy odebereme elektron s vx<0 z valenčního pásu, je elektron s opačnou rychlostí nekompenzován. Máme zde tedy "díru" s vx<0. Lorentzova síla na díru působí shodně, jako na kladný náboj. Vlnový vektor díry je až na znaménko shodný s vlnovým vektorem odebíraného elektronu. Stejně tak hmotnost díry je záporná.

Tenzor efektivní hmoty[editovat | editovat zdroj]

Protože nás téměř nikdy nezajímá přesný průběh funkce u, ale skoro vždy chceme vědět co nejvíce o energetickém spektru. K tomuto bych poznamenal, že „V souvislosti s tím je dobré si uvědomit, že koneckonců exaktní řešení je nejen nemožné, ale i nežádoucí. Přesná vlnová funkce by byla tak komplikovaná a obsahovala by takové množství zbytečných informací, že bychom z ní to málo, co nás v konkrétním případě zajímá, získávali jen velice obtížně. Dobré aproximativní metody musí být proto vytvořeny tak, aby zjednodušily problém právě na úkor tohoto nežádoucího balastu.“. Energii rozvineme do Taylorovy řady, konstantní člen BÚNO položíme roven nule; člen s prvními derivacemi taktéž (protože budeme vyšetřovat rozvoj v okolí Γ bodu, což bývá (možná je vždy) lokální minimum): $ E(k)=E(k')+\frac{1}{2} Σ \frac{∂^{2}E}{∂k_{i} ∂k_{j}} |_{k=k'} (k_{i}-k'_{i})(k_{j}-k'_{j})+... $ Podíváme se blíže na 2E/∂ki∂kj|k=k': toto je tenzor 2. řádu, který označíme symbolem 2(m-1)ij a nazveme tenzorem reciproké efektivní hmotnosti.

Hustota stavů[editovat | editovat zdroj]

Lze obecně odvodit, že g(E) ~ E(d-2)/2, kde d = počet dimenzí g(E) = dN/dE = #stavů/rozpětí energií [# = počet]

3D: ΔN ~ 4πk²Δk, E=ℏ²k²/2m => dE = ℏ²/m k => ΔE = ℏ²/m k Δk. Proto dN/dE ~ k ~ √E
2D: ΔN ~ 2πkΔk => dN/dE = konst
1D: ΔN ~ Δk => dN/dE ~ 1/k ~ 1/√E. Protože singularita je "pouze" 1/√E, máme při integrování konečný # stavů. Nezapomeňme, že když E=E(k) je parabola, tak výsledek musíme vynásobit dvěma, protože příspěvek jsme počítali pouze pro k>0 a "zapomněli" jsme započítat příspěvek s k<0 
Pozor: v různých dimenzích má g(E) různé jednotky!!! A ještě tuto hustotu stavů mžeme vynásobit dvojkou kvůli spinu

Přiblížení téměř volných elektronů[editovat | editovat zdroj]

Přiblížení silně vázaných elektronů[editovat | editovat zdroj]

Narušení symetrie[editovat | editovat zdroj]